Protokoll fört vid Årsmötet för Östersocknens Byalag r.f.

Plats och tid:  Bystugan i Sanda den 3 april 2016, kl 14.00

Närvarande 20 medlemmar  och 6 barn.

§ 1

Ordf. hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet som konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

§ 2

Till ordförande för mötet valdes Kaj-Ole Nyroos och till sekreterare Yngve Gustafsson.

Till protokolljusterare valdes Clas Rosenqvist och Putte  Nyroos.

§ 3

Ordf. föredrog årsberättelsen samt resultat- och balansräkningen, vilka fastställdes.

§ 4

Ordf. föredrog revisionsberättelsen och ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga beviljades.

§ 5

Till ordförande för Byalaget för verksamhetsåret 2011 valdes Göran Janssons.

§ 6

De styrelsemedlemmar som står i tur att avgå, Marita Fellman och Yngve Gustafsson omvaldes.

Övriga ordinariemedlemmar är Göran Jansson och Clas Rosenqvist.

§ 7

Till suppleanter valdes Kim Tähtinen och Jessica Rundberg.

§ 8

Till revisorer valdes Erik Sommarström och Lisbeth Fellman , till revisorssuppleant valdes Kaj-Ole Nyroos.

§ 9

Medlemsavgiften på Euro 6 per år och medlem  och under 16 år gratis, fastställdes.

§ 10

Verksamhetsplanen för 2016 godkändes.

§ 11

Hyran för Bystugan bibehålles oförändrad, Euro 50 för medlemmar / Euro 70 för icke medlemmar. I hyran ingår 200 kWtim. per evenemang.

§ 12

Till syssloman för Bystugan valdes Björn Gåvefelt.

§ 13

Till organisatör för midsommarstångens kronbindning valdes Gun-Maj Jansson.

§ 14

Till stångkapten valdes Stig Fellman till ersättare Kaj-Ole Nyroos.

§ 15

Sommarens talkokvällar hålles på tisdagar kl 18.00. Göran Jansson är dragare.

Första samlingen den 3 maj då midsommarstången tas ner.

§ 16

Serveringen vid midsommarstångfen 2016 handhas av Sommarö. 

§ 17

Vinster till sommarlotteriet kan inlämnas till Marita, Dorita och Lisbeth Fellman som också sköter lotteriets vinstbord på Amalias.

§ 18

Grisfesten hålls i år den 30 juli på Kullholm och arrangeras av Hastersboda.

§ 19

Peter Gustavsson utsågs till syssloman för Gloskär och erhåller en kostnadstäckning på € 500 för 2016.

§ 20

Mötet avslutades kl 15.30

Kaj-Ole Nyroos                                            Yngve Gustafsson

Ordförande                                                   Sekreterare                    

Protokolljusterare:

  

Clas Rosenqvist                                         Putte Nyroos

Föglö den 3 april 2016