Protokoll fört vid Årsmötet för Östersocknens Byalag r.f.

Plats och tid: Bystugan i Sanda den 4 april 2015, kl 13.00 

Närvarande 26 medlemmar

§1

Ordf. hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet som konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

§2

Till ordförande för mötet valdes Stig Fellman och till sekreterare Yngve Gustafsson.

Till protokolljusterare valdes Clas Rosenqvist och  Börje Fellman.

§ 3 

Ordf. föredrog årsberättelsen samt resultat- och balansräkningen, vilka fastställdes.

§ 4

Ordf. föredrog revisionsberättelsen och ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga beviljades.

 § 5

Till ordförande för Byalaget för verksamhetsåret 2015 valdes Göran Jansson 

§ 6

De styrelsemedlemmar som står i tur att avgå, Clas Rosenqvist och Veronica Olofsson omvaldes.

Övriga ordinarie medlemmar är Marita Fellman och Yngve Gustafsson.

§ 7

Till suppleanter valdes Kim Tähtinen och Jessica Rundberg 

§ 8 

Till revisorer valdes Lisbeth Fellman och Erik Sommarström, till revisorssuppleant valdes Kaj-Ole Nyroos.

§ 9

Medlemsavgiften för 2015 fastställdes till 6 € per person, under 16 år gratis.

§ 10

Verksamhetsplanen för 2015 godkändes, med undantag ;

Att Grisfesten, skall ordnas på traditionellt sätt med grillad gris för medlemmarna, med spontan underhållning, men utan dansorkester.

Att Sanda by åtog sig att planera en Byavandring i Sanda under sommaren  2015.

Att arrangemanget, programmet och temainriktningen för Amalias Strandparty skall diskuteras och  planeras vid ett särskilt medlemsmöte i god tid före den 12 juli 2015.

§ 11

Hyran för Bystugan bibehålles oförändrad, 60 € för medlemmar / 80 € för icke medlemmar. I hyran ingår 200 kWtim. per evenemang. Bystugan skall återlämnas i städat skick.

§ 12

Till sysslomän för Bystugan valdes Göran Jansson och Kaj-Ole Nyroos.

§ 13

Till organisatör för midsommarstångens kronbindning valdes Gun-Maj Jansson. 

§ 14 

Till stångkapten valdes Kaj-Ole Nyroos med Stig Fellman som ersättare.

§ 15

Till Syssloman för Gloskär utsågs Peter Gustavsson i Skogboda.

§ 16 

Sommarens talkokvällar börjar den 5 maj med nedtagning av midsommarstången och fortsätter på  tisdagar kl 18.00. Göran Jansson är dragare.

§ 17

Lotteriet vid resningen av midsommarstången på Högholm den 19 juni 2015 handhas av Sanda – Brändö.

§ 18

Vinster till sommarlotteriet kan inlämnas till Marita Fellman, Dorita Fellman och Lisbeth Fellman som också sköter lotteriets vinstbord på Amalias.

§ 19

Mötet avslutades kl 14.20

Stig Fellman                          Yngve Gustafsson
Ordförande
                            Sekreterare                     

Protokolljusterare:                    Clas Rosenqvist                              Börje Fellman

Föglö den 4 april 2015