Protokoll fört vid Östersocknens Byalags årsmöte

Plats:            Bystugan i Sanda

Datum:         2014.04.19

Tid:               14.00 – 15.00

Närvarande:                                           31 personer

§ 1. Mötets öppnande.

Göran Jansson hälsade välkommen och öppnade mötet.

§ 2. Val av mötesordförande, sekreterare och två protokoll justerare. 

Till mötesordförande valdes Kaj Ole Nyroos och till dess sekreterare Marlene Sjöblom. Till protokolljusterare valdes Göran Jansson och Stig Fellman.

§ 3. Mötets stadgeenlighet och beslutförhet.

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

§ 4. Godkännande av föredragningslistan.

Föredragningslistan godkändes enhälligt.

§ 5. Framläggande av årsberättelse, bokslut och verksamhetsgranskarnasberättelse.

Årsberättelsen, bokslutet och verksamhetsgranskarnas utlåtande framlades för årsmötet som enhälligt kunde fastställa bokslutet och bevilja styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet.

§ 6. Medlemsavgiften för år 2014.

Mötet beslöt fastställa medlemsavgiften till 6 € för vuxna, barn under 16 år gratis.

§ 7. Val av ordförande och två styrelsemedlemmar.

Till ordförande återvaldes Göran Jansson. Ordinarie medlemmarna Marita Fellman och Yngve Gustafsson var i tur att avgå men återvaldes. Kvarstår i styrelsen gör Veronica Olofsson och Clas Rosenqvist. Suppleanterna Jessica Rundberg och Kim Tähtinen omvaldes.

§ 8. Val av verksamhetsgranskare och suppleant.

Till verksamhetsgranskare omvaldes Lisbeth Fellman och Erik Sommarström och till suppleant omvaldes Kaj Ole Nyroos.

§ 9. Övriga ärenden.

Verksamhetsplanen för 2014 diskuterades. Beslöts att sommarens lotteri skall innehålla 2000 lotter med 200 vinster. Lottpris 2 €. Inträdet till grisfesten höjs till 25 €. Bordstabletter med båtmotiv har tillverkats och skall säljas för 5 € st.

I övrigt godkändes verksamhetsplanen som medföljer detta protokoll.

De ansvariga för Bystugan, Göran Jansson och Kaj Ole Nyroos omvaldes.

Gun-May Jansson ansvarar för kronbindningen.

Stig Fellman valdes till stångkapten med Kaj Ole Nyroos som ersättare.

Dorita, Lisbeth och Marita Fellman ordnar vinsterna till sommarlotteriet.

Peter Gustavsson fortsätter som tillsyningsman på Gloskär.

Skogboda är i tur att anordna lotteriet på midsommaraftonen, men intresset att medverka är låg. Diskussion skall tagas med styrelsesuppleanten Jessica Rundberg om hur det skall lösas.

§ 10. Östersocknens Marthaförening.

Östersocknens Marthaförening har upphört efter 77 verksamma år. Allt det som tillhört Marthorna och har varit deponerat i Bystugan har nu skänkts till Byalaget. Mångåriga Marthaordföranden Göta Nordberg avtackades varmt för gott samarbete, med en blombukett.

§ 11. Mötet avslutades.

Byalaget som startades en snöovädersdag 1 april 1984 firar sina 30 år med att bjuda de närvarande på smörgåstårta, öl och vin, kaffe och kaka efter årsmötet.

Seved Aava, Holger Sundblom och Charles Hemmingsson underhöll med fin musik och även allsång sjöngs, dagen till ära.

Kaj Ole Nyroos, ordförande

Marlene Sjöblom, sekreterare

Göran Jansson                   

Stig Fellman

Föglö 2014.04.19