Protokoll fört vid Östersocknens Byalags årsmöte.

Plats:            Bystugan i Sanda.

Datum:         2013.04.07

Tid:               14.00 – 15.15

Närvarande:                                           20 personer

§ 1. Mötets öppnande.

Kaj Ole Nyroos hälsade välkommen och öppnade mötet.

§ 2. Val av mötesordförande, sekreterare och två protokolljusterare.

Till mötesordförande valdes Kaj Ole Nyroos och till dess sekreterare Marlene Sjöblom. Till vice ordförande valdes Stig Fellman. Till protokolljusterare valdes Lisbeth och Kenny Fellman

§ 3. Mötets stadgeenlighet och beslutförhet.

Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

§ 4. Godkännande av föredragningslistan.

Föredragningslistan godkändes enhälligt.

§ 5. Presentation av årsberättelse, bokslut och verksamhetsgranskarnas berättelse.

Årsberättelsen, bokslutet och verksamhetsgranskarnas utlåtande framlades för årsmötet.

§ 6. Fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet.

Vice ordförande Stig Fellman begärde ordet och frågade om mötet kunde fastställa bokslutet och bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Mötet beslutade enhälligt fastställa bokslutet och bevilja styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet.

§ 7. Medlemsavgiften för år 2013.

Mötet beslutade att höja medlemsavgiften till 6 €, barn under 16 år gratis.

§ 8. Val av ordförande  och två styrelsemedlemmar.

Mångårige ordföranden Kaj Ole Nyroos avsade sig bestämt återval. Till ny ordförande valdes Göran Jansson. I tur att avgå var Clas Rosenqvist och Göran Jansson. Clas Rosenqvist omvaldes, i stället för Göran Jansson nyvaldes Veronica Olofsson. Marita Fellman och Yngve Gustafsson kvarstår i styrelsen.

Suppleanterna Jessica Rundberg och Kim Tähtinen återvaldes.

§ 9. Val av verksamhetsgranskare och suppleant.

Till ny verksamhetsgranskare efter Gustaf Eriksson som avgår med ålderns rätt nyvaldes Lisbeth Fellman. Erik Sommarström återvaldes. Till suppleant valdes Kaj Ole Nyroos.

§10. Tacktal till avgående ordföranden.

Alf Isaksson höll ett tacktal till avgående ordföranden Kaj Ole Nyroos som förtjänstfullt hållit i Byalagsrodret i hela 29 år.

§ 11 Övriga ärenden.

Mötet beslöt höja hyran för bystugan till 60 € för medlemmar och 80 € för icke medlemmar. Max 200 kw el ingår i hyran.

Till tillsyningsman för Bystugan valdes Kaj Ole Nyroos och Göran Jansson.

Som tillsyningsman för Gloskär återvaldes Peter Gustavsson.

Till ansvarig för arbetet med midsommarkronorna valdes Gun-May Jansson.

Till stångkapten valdes Kaj-Ole Nyroos, Stig Fellman suppleant.

Hastersboda har ansvaret med lotteriet på midsommaraftonen. Diskussion om ändring av tid för stångresningen, beslöts att  stången reses kl. 20.00 som förut.

Ordföranden informerade om sommarens verksamhet. Väg har anlagts upp till midsommarberget, delvis bekostat med Leader-medel. Uppsnyggning av området har utförts på talko, ett räcke skall sättas upp på sidan av ett slätt berg där man kan anordna ringdans, musik skall anskaffas till stångresningen, dock ingen dans på Kullholm.

Ett utedass skall anskaffas och föras ut till Gloskär då hela grundskolan skall besöka ön i maj, ca 100 personer. Föglö Hembygdsförening och Byalaget skall bekosta detta med hälften vardera.

Sommarens talkoarbete beslöts börja tisdagen den 14 maj.

Amalias strandparty går av stapeln 14 juli.

Sanda-Brändö ansvarar för grisfesten den 27 juli. Musik: Loffe Johns och Lasse Lundell.

§ 12. Mötet avslutades.

Kaj Ole Nyroos, ordförande                                      

Marlene Sjöblom, sekreterare

Lisbeth Fellman                                                              

Kenny Fellman

Föglö 2013.04.07