Protokoll fört vid Östersocknens Byalags årsmöte.

Plats:            Bystugan i Sanda.

Datum:         2012.04.07

Tid:               13.00 – 14.05

Närvarande: 24 personer

§ 1. Mötets öppnande.

Kaj Ole Nyroos hälsade välkommen och öppnade mötet.

§ 2. Val av mötesordförande och sekreterare och två protokolljusterare.

Till mötesordförande valdes Stig Fellman och till dess sekreterare Marlene Sjöblom. Till protokolljusterare valdes Alf Isaksson och Kenny Fellman.

§ 3. Mötets stadgeenlighet och beslutförhet.

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

§ 4. Godkännande av föredragningslistan.

Föredragningslistan godkändes enhälligt.

§ 5. Presentation av årsberättelse, bokslut och revisionsberättelse.

Årsberättelsen, bokslutet och revisorernas utlåtande framlades för årsmötet som

enhälligt kunde fastställa bokslutet och bevilja styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet.

§ 6. Medlemsavgiften för 2012

Mötet beslöt fastställa medlemsavgiften till 5 €, barn under16 år gratis.

§ 7.Val av ordförande och två styrelsemedlemmar.

Till ordförande återvaldes Kaj Ole Nyroos. Ordinarie medlemmarna Yngve Gustafsson och Marita Fellman var i tur att avgå men återvaldes. Kvarstår i styrelsen gör Göran Jansson och Clas Rosenqvist. Till ny suppleant valdes Jessica Rundberg medan Kim Tähtinen återvaldes.

§ 8. Val av verksamhetsgranskare och suppleant.

Till verksamhetsgranskare återvaldes Gustaf Eriksson och Erik Sommarström. Lisbeth Fellman återvaldes till suppleant.

§ 9. Övriga ärenden.

                      Verksamhetsplanen för 2012 diskuterades och godkändes.

Beslöts att hyresavgifterna för Bystugan skall vara 50 € för medlemmar och

70 € för icke medlemmar. I hyran ingår 200 kw el.

Till ansvarspersoner för Bystugan valdes Kaj Ole Nyroos och Göran Jansson.

Gun-May Jansson utsågs som ansvarig för midsommarkronornas förfärdigande.

Styrelsen har låtit tillverka en dubbel omgång stommar. Arbetet med kronorna börjar den 15 maj kl. 18.00.

Till stångkapten utsågs Stig Fellman med Göran Jansson som vice.

Horsholma sköter lotteriet vid midsommarstången och serveringen vid Kullholm på midsommaraftonen.

Talko på tisdagkvällar från kl. 18.00, arbetsledare Göran Jansson.

 Peter Gustavsson ansvarig för Gloskär.

Amalias strandparty diskuterades. Lisbeth, Dorita och Marita Fellman tar emot vinster till lotteriet. Huvudvinst i år, en brudkista, tillverkad av Emil Sundblom.

Bernt Fellman framförde ett förslag om att flytta dansbana, midsommarstång och servering till Amalias om det skulle locka mera publik. Kaj Ole Nyroos har haft kontakt med Sture Toivonen om syskonen skulle vara villiga att sälja mark till byalaget i så fall, men det blev ett bestämt nej så byalaget får fortsätta som förut.

§ 10. Mötet avslutades.

Stig Fellman, ordförande                                             

Marlene Sjöblom, sekreterare

Justerat och godkänt:

Alf Isaksson                                                                 

Kenny Fellman

Föglö 2012.04.07

Protokoll fört vid Östersocknens Byalags årsmöte.

Plats:            Bystugan i Sanda.

Datum:         2012.04.07

Tid:               13.00 – 14.05

Närvarande: 24 personer

§ 1. Mötets öppnande.

Kaj Ole Nyroos hälsade välkommen och öppnade mötet.

§ 2. Val av mötesordförande och sekreterare och två protokolljusterare.

Till mötesordförande valdes Stig Fellman och till dess sekreterare Marlene Sjöblom. Till protokolljusterare valdes Alf Isaksson och Kenny Fellman.

§ 3. Mötets stadgeenlighet och beslutförhet.

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

§ 4. Godkännande av föredragningslistan.

Föredragningslistan godkändes enhälligt.

§ 5. Presentation av årsberättelse, bokslut och revisionsberättelse.

Årsberättelsen, bokslutet och revisorernas utlåtande framlades för årsmötet som

enhälligt kunde fastställa bokslutet och bevilja styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet.

§ 6. Medlemsavgiften för 2012

Mötet beslöt fastställa medlemsavgiften till 5 €, barn under16 år gratis.

§ 7.Val av ordförande och två styrelsemedlemmar.

Till ordförande återvaldes Kaj Ole Nyroos. Ordinarie medlemmarna Yngve Gustafsson och Marita Fellman var i tur att avgå men återvaldes. Kvarstår i styrelsen gör Göran Jansson och Clas Rosenqvist. Till ny suppleant valdes Jessica Rundberg medan Kim Tähtinen återvaldes.

§ 8. Val av verksamhetsgranskare och suppleant.

Till verksamhetsgranskare återvaldes Gustaf Eriksson och Erik Sommarström. Lisbeth Fellman återvaldes till suppleant.

§ 9. Övriga ärenden.

                      Verksamhetsplanen för 2012 diskuterades och godkändes.

Beslöts att hyresavgifterna för Bystugan skall vara 50 € för medlemmar och

70 € för icke medlemmar. I hyran ingår 200 kw el.

Till ansvarspersoner för Bystugan valdes Kaj Ole Nyroos och Göran Jansson.

Gun-May Jansson utsågs som ansvarig för midsommarkronornas förfärdigande.

Styrelsen har låtit tillverka en dubbel omgång stommar. Arbetet med kronorna börjar den 15 maj kl. 18.00.

Till stångkapten utsågs Stig Fellman med Göran Jansson som vice.

Horsholma sköter lotteriet vid midsommarstången och serveringen vid Kullholm på midsommaraftonen.

Talko på tisdagkvällar från kl. 18.00, arbetsledare Göran Jansson.

 Peter Gustavsson ansvarig för Gloskär.

Amalias strandparty diskuterades. Lisbeth, Dorita och Marita Fellman tar emot vinster till lotteriet. Huvudvinst i år, en brudkista, tillverkad av Emil Sundblom.

Bernt Fellman framförde ett förslag om att flytta dansbana, midsommarstång och servering till Amalias om det skulle locka mera publik. Kaj Ole Nyroos har haft kontakt med Sture Toivonen om syskonen skulle vara villiga att sälja mark till byalaget i så fall, men det blev ett bestämt nej så byalaget får fortsätta som förut.

§ 10. Mötet avslutades.

Stig Fellman, ordförande                                             

Marlene Sjöblom, sekreterare

Justerat och godkänt:

Alf Isaksson                                                                 

Kenny Fellman

Föglö 2012.04.07