Protokoll fört vid Årsmötet för Östersocknens Byalag r.f.

Plats och tid:  Bystugan i Sanda den 9 april 2011, kl 14.00

Närvarande 22 medlemmar

§ 1. Ordf. hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet som konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

§ 2. Till ordförande för mötet valdes Putte-Rolf Nyroos och till sekreterare Yngve Gustafsson.

Till protokolljusterare valdes Marlene Sjöblom och Börje Fellman.

§ 3.  Ordf. föredrog årsberättelsen samt resultat- och balansräkningen, vilka fastställdes.

§ 4. Ordf. föredrog revisionsberättelsen och ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga beviljades.

§ 5. Till ordförande för Byalaget för verksamhetsåret 2011 valdes Kaj-Ole Nyroos.

§ 6. De styrelsemedlemmar som står i tur att avgå, Göran Jansson och Clas Rosenqvist, omvaldes.

Övriga ordinariemedlemmar är Marita Fellman och Yngve Gustafsson.

§ 7. Till suppleanter valdes Kim Tähtinen och Jonatan Gåvefeldt.

§ 8. Till revisorer valdes Gustav Eriksson och Erik Sommarström, till revisorssuppleant valdes Lisbeth Fellman.

§ 9. Medlemsavgiften på Euro 5 och under 16 år gratis, fastställdes.

§ 10. Verksamhetsplanen för 2011 godkändes.

§ 11. Hyran för Bystugan bibehålles oförändrad, Euro 50 för medlemmar / Euro 70 för icke medlemmar. I hyran ingår 300 kWtim. per evenemang.

§ 12. Till syssloman för Bystugan valdes Stig Fellman.

§ 13. Till organisatör för midsommarstångens kronbindning valdes Gun-Maj Jansson.

§ 14. Till stångkapten valdes Göran Jansson, till vice Stig Fellman.

§ 15. Sommarens talkokvällar hålles på tisdagar kl 18.00. Göran Jansson är dragare.

§ 16. Serveringen vid midsommarfestligheterna 2011 handhas av Sommarö.

En plan för arrangerande byar vid framtida arrangemang, föredrogs och godkändes.

§ 17. På förslag av medlemmarna uppmanades styrelsen att aktivera uthyrningen av Bystugan genom utökad annonsering i Föglöbladet, på Skarven och i Föglöbutiken.

§ 18. Vinster till sommarlotteriet kan inlämnas till Marita, Dorita och Lisbeth Fellman som också sköter lotteriets vinstbord på Amalias.

§ 19. Mötet avslutades kl 15.30

Putte-Rolf Nyroos       Ordförande       

Yngve Gustafsson       Sekreterare                   

Protokolljusterare:

Marlene Sjöblom         Börje Fellman

Föglö den 12 april 2011