Plats:            Bystugan i Sanda

Datum:         2010.04.03

Tid.               13.00 – 14.47

Närvarande:                      20 personer

§ 1. Mötets öppnande.

 Kaj Ole Nyroos hälsade välkommen och öppnade mötet.

§ 2. Val av mötesordförande, sekreterare och protokolljusterare.

Yngve Gustafsson valdes till mötesordförande och till dess sekreterare valdes Marlene Sjöblom. Putte Rolf Nyroos valdes till vice ordförande och till protokolljusterare valdes Stig Fellman och Putte Rolf Nyroos.

§ 3. Mötets sammankallande och beslutförhet.

Kallelse till mötet var införd torsdagen den 25 mars 2010 i tidningen Åland.

Mötet konstaterades sålunda vara lagligen sammankallat och beslutfört.

§ 4. Föredragning av bokslut.

Årsberättelse, bokslut och revisionsberättelse fördrogs för mötet.

§ 5. Fastställande av bokslut.

Mötet kunde enhälligt fastställa bokslutet.

§ 6. Styrelsens ansvarsfrihet.

Viceordförande Putte Rolf Nyroos efterhörde mötets beslut om styrelsens ansvarsfrihet. Mötet beviljade styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet.

§ 7. Medlemsavgift 2010.

                      Medlemsavgiften för år 2010 fastställdes till 5 € per person och barn under 16 år gratis.

§ 8. Val av styrelse.

Kaj Ole Nyroos återvaldes till ordförande. I tur att avgå var Yngve Gustafsson och Marita Fellman vilka omvaldes. Göran Jansson och Claes Rosenqvist  kvarstår.

 Även suppleanterna Maria Svedmark och Stig Fellman omvaldes.

§ 9. Val av revisorer.

Gustaf Eriksson och Erik Sommarström omvaldes till revisorer.

Omvald till revisorsuppleant blev Lisbeth Fellman.

§ 10. Val av syssloman till Gloskär.

Rolf Sjöblom har varit syssloman på Gloskär i tretton år och avgår på grund av sjukdom. Peter Gustavsson valdes till ny syssloman.

§ 11. Övriga ärenden.

Hyran för Bystugan fastslogs till 50 € för medlemmar och 70 € för icke medlem Göran Jansson och Kaj Ole Nyroos tar emot hyresanmälningar och fungerar som hustomtar.

Beslöts att marknadsföra Bystugan med en stående annons i Föglöbladet.

Gun-May Jansson ansvarar för arbetet med midsommarkronorna.

Till ansvarig arbetsledning för sommarens talkokvällar valdes Kenny Fellman och Göran Jansson. Talko på tisdagkvällar med början den 11 maj kl. 18.00 med nedtagning av midsommarstången.

Ny trappa på Bystugan och Amalias skall byggas och diverse annat underhåll.

Ett större arkivskåp bör anskaffas.

Medlemsutskick med giro för medlemsavgift skall distribueras med det snaraste.

Midsommaraftonens lotteri vid stången och serveringen på Kullholm sköts i år av Sanda. Ingen levande musik har gått att uppbringa, dansmusiken får skötas av en diskjockey. Inget lotteri anordnas vid banan.

Som stångkapten fungerar Göran Jansson med Stig Fellman som ersättare.

2011 anordnar Sommarö lotteri, musik och servering.

Inför Amalias strandparty skall ett lotteri anordnas med 3000 lotter. Alla bör hjälpas åt att skaffa vinster. Vinsterna tas emot och numreras av Lisbeth, Dorita och Marita Fellman.  Huvudvinst i lotteriet är en brudkista tillverkad av Emil Sundblom.

Marlene Sjöblom sköter om bröd- och pannkaksinsamlingen.

Strandpartyt den 18.07 skall fokusera på barnen med visning av smådjur som tema, olika aktiviteter, får med lamm, kaniner, hundar och kattor. Marika Eriksson trycker T-skjortor med barnen. Loppis och roddtävling som vanligt.

Grisfesten går av stapeln den 31.07 med Horsholma som arrangör. Musikmakarna spelar.

Ryan som Britt-Marie Fellman deponerat i Bystugan är inköpt av Annie Branér på auktion hos Västergårds i Sommarö efter värdinnan Sofia.

Lisbeth Fellman kom med förslag att anordna loppis i Amalias under sommaren. Styrelsen får ta beslut.

Putte Rolf Nyroos kom med förslag om att låta renovera orgeln i Bystugan. Han fick i uppdrag att införskaffa ett kostnadsförslag som styrelsen får ta beslut om.

§ 12. Mötet avslutades.

Yngve Gustafsson, ordförande                                  

Marlene Sjöblom, sekreterare

Justerat och Godkänt:

Putte Rolf Nyroos                                                                    

Stig Fellman

Föglö 2010.04.03