Plats:            Bystugan i Sanda

Datum:         2009-04-11

Tid:               14.00 – 15.17

Närvarande: 31 personer 

 • 1.                Mötets öppnande.                                                         

Kaj Ole Nyroos hälsade välkommen och öppnade mötet 

 • 2.                Val av mötesordförande, sekreterare och protokolljusterare.

Kaj Ole Nyroos valdes till mötesordförande och till dess sekreterare valdes Marlene Sjöblom.
Kenny Fellman valdes till vice ordförande.

Till protokolljusterare valdes Lisbeth Fellman och Stig Fellman.

 • 3.                Mötets sammankallande och beslutförhet.

Kallelse till mötet var infört i tidningen Åland den 2 april och i Föglöbladets aprilnummer.
Mötet konstateras sålunda vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

 • 4.                Föredragning av bokslut.

Årsberättelse, bokslut och revisionsberättelse föredrogs för mötet.

 • 5.                Fastställande av bokslut.

Mötet kunde enhälligt fastställa bokslutet.

 • 6.                Styrelsens ansvarsfrihet.

Viceordförande Kenny Fellman efterhörde mötets beslut om styrelsens ansvarsfrihet.
Mötet beviljade enhälligt styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet.

 • 7.                Medlemsavgift 2009.

Medlemsavgiften för 2009 fastställdes till 5€ per person och barn under 16 år gratis.

 • 8.                Val av styrelse.

Kaj Ole Nyroos omvaldes till ordförande. I styrelsen ingår Yngve Gustafsson och
Marita Fellman, i tur att avgå var Göran Jansson och Claes Rosenqvist vilka omvaldes.

Även suppleanterna Stig Fellman och Maria Svedmark blev omvalda.

 • 9.                Val av revisorer.

Gustaf Eriksson och Erik Sommarström blev omvalda som revisorer.

Lisbeth Fellman blev omvald som revisorsuppleant.

 • 10.              Övriga ärenden.

Ansvarsfördelningen för sommarens evenemang blev följande:

Skogboda anordnar lotteriet vid midsommarstången.

Horsholma sköter serveringen på Kullholm på midsommarafton.

Sommarö anordnar grisfesten.

2010 anordnar Hastersboda lotteriet vid midsommarstången och

Sanda sköter serveringen på Kullholm på midsommarafton.

Gun-May Jansson leder arbetet med kronbindningen. Göran Jansson  fungerar som stångkapten med Stig Fellman som ersättare.

19 maj kl. 18.00 startar talkokvällarna som sedan fortsätter varje tisdagkväll med Kenny Fellman och Göran Jansson som arbetsledare.

Hyran för Bystugan  fastslogs till 70€ för icke medlemmar och 50€ för medlemmar, 300 kw. el ingår. Rolf Sjöblom tar emot hyresanmälningar och fungerar som hustomte. Han fortsätter också som syssloman för Gloskär.

Förslag har inkommit om innetoalett på Bystugan. Förslaget förkastades. Däremot beslöts att dra permanent belysning till toaletterna.

Belysning i form av en lykta behövs också på dasset vid Kullholm vilket skall åtgärdas.

Förslag om inköp av megafon förkastades, kanske man kan låna en vid behov.

Sten-Anders Fellman åtager sig att göra en hemsida på Internet för föreningen.

Amalias strandparty anordnas 12 juli 2009. Fokus sätts på barnen i år igen med att Pippi Långstrump kommer på besök och Marika Eriksson gör ansiktsmålning på barnen. Alla uppmanas att samla in roliga kläder, hattar, skor och väskor till barnens utklädning. Vidare kan barnen få göra Kasperdockor och spela upp Kasperteater.

Storlotteri om 3000 lotter skall anordnas, många vinster behövs. Önskemål om att varje medlem skulle ge en vinst till lotteriet.

Lisbeth. Marita och Dorita Fellman tar emot och anordnar lotterivinsterna.

Marlene Sjöblom sköter om bröd- och pannkaksinsamlingen samt medlemsutskicket i maj.

 • 11.              Mötet avslutades.

Föglö 2009.04.11

Kaj Ole Nyroos, ordförande

Marlene Sjöblom, sekreterare

Justerat och godkänt:

Lisbeth Fellman

Stig Fellman