Årsberättelse 2014

 

Under byalagets trettionde verksamhetsår hade

styrelsen följande sammansättning:

Ordförande:          Göran Jansson

Viceordförande:   Veronica Olofsson

Sekreterare:          Yngve Gustafsson

Kassör:                 Marita Fellman

Styrelsemedlem:  Clas Rosenkvist

Suppleant:            Kim Tähtinen

Suppleant:            Jessica Rundberg

Revisorer:             Erik Sommarström och Lisbeth Fellman

Suppleant:            Kaj-Ole Nyroos

Det har under året hållits  6 styrelsemöten och 1 allmänt möte (Årsmöte) och ett planeringsmöte för Amalias Sommartmarknad.

Medlemsantal : 211 betalande

Medlemsavgift: 6 euro per person, barn under 16 år är avgiftsfria.

VERKSAMHET

Julkaffet för Östersocknarna på Bystugan den 5 januari besöktes av 29 personer.

Veronica och Conny underhöll med musik och allsång.

På Fastlagstisdagen ordnades traditionsenlig fastlagsbrasa den 3 mars  i Sanda, vilket samlade cirka 35 personer till korvgrillning och trevlig samvaro.

Årsmötet hölls på Bystugan den 19 april kl 14.00 där 31 medlemmar var närvarande.

Göran Jansson valdes til ordförande för 2014.

Till verksamhetsgranskare valdes Erik Sommarström och Lisbeth Fellman till ordinarie och Kaj- Ole Nyroos till ersättare. 

Gun-May Jansson har sett till att kronbindningen för midsommarstången fungerat oklanderligt.

Till stångkapten utsågs Stig Fellman  med  Kaj-Ole Nyroos som ersättare.

Kaj Ole Nyroos och Göran Jansson har fungerat som  ansvarspersoner för bystugan.

Bystugan har kunnat bokas  av medlemmar för ett verksamhetsbidrag på 60 € + extra el-kostnad ( ut över 200 kwh.)och 80€ + el  för övriga, per evenemang.

Den som bokar står för städning.

Under året har Bystugan varit bokad fem gånger, exklusive byalagets egna sammankomster. Bla av landskapsregeringen för information till företagare och av Föglö Kommunstyrelse för ett informationstillfälle.

Verksamhetsbidraget att hyra dansbanan uppgår till Euro 40,-

Peter Gustavsson har fungerat som syssloman för Gloskär, som enligt gästboken  haft 50 besökande under säsongen.

Byalaget har en egen hemsida, www.ostersocken.net  där det finns en del information om byalaget, vår verksamhet och många fotografier från olika festligheter.

Midsommarstången lövades och restes på Högholm den  20  juni i en kall nordvästlig vind, i närvaro av cirka 300 personer.

900 lotter såldesunder kvällen.

Barnen dansade ringlekar till dragspelsmusik av Börje Ålund.

Styrelsen stod för arrangemanget.

Årets strandparty på Amalias hölls en vacker sommardag den 13 juli med cirka 350 besökande. Publiken bjöds på en  marknad på temat Vettoskytte, med utställning av vettar av Henrik Gustavsson och en fullt utrustad vettobåt, med skyttesskåra och vettar på vattnet. Hantverk av Gun Sommarström, sång av Filippa Enroos och ett besök av Madicken och hennes vänner från Junibacken, för barnen.

I övrigt fanns det försäljning, skytte , hantverk och aktiviteter för både vuxna och barn. Robert Näslund underhöll med sång och musik.

Sommarö vann årets dramatiska Byarodd i kamp med Hastersboda,  Grattis.

Styrelsen riktar ett stort Tack till alla som på olika sätt ställt upp för Byalagets sommarmarknad, till alla besökande, sponsorer och arrangör. Tack vare Er  blev marknadsdagen åter en framgång för byalaget med ett kassatillskottet som garanterar en fortsatt verksamhet, Östersocknen och Föglöbygden till fromma. 

Grisfesten, som i år arrangerades av Sommarö  den 26  juli, lockade cirka  80 deltagare.

Den grillade grisen, som i år var ett vildsvin, med alla tillbehör, höll ”god” klass. Kvällens värdar stod för  ett uppskattat  arrangemang, med en frågesport om 40-års jubilerande ABBA och sång av Filippa Enroos.

Robert Näslund stod för dansmusiken så länge krafterna räckte hos festdeltagarna.

Övrigt

2014 var det 30 år sedan Östersocknens Byalag började sin verksamhet. Jubileet uppmärksammades med smörgåstårta, kaffe och tillbehör vid årsmötet den 19 april på Bystugan, då 31 personer var närvarande.

Jubileet kan också  anses uppmärksammat genom att 2014-års tema för Föglö Hembygdsförenings årsskrift ”Gammalt och Nytt” var just Östersocknen. Byalagets verksamhet och övriga ”begivenheter” både människor, platser och händelser från Östersocknen uppmärksammades i publikationen.

Renoveringen av kvarnen i Horsholma har slutförts. Kvarnen har fått ny löpare  och nya vingar, samt förnyad brädfodring kring kvarnfoten. Kostnaderna har till största delen ersatts av gällande försäkring, som stormskador.

Området kring kvarnen har rydjats från sly och beväxtlighet i enlighet med arrendeavtalet.

Under sommaren 2014 arrangerades två ”Byavandringar” på Östersocknen, en i Brändöby med Yngve Gustafsson som gude och i en i Hastersboda under Alf Isakssons ledning.Tillfällena var välbesökta, 53 personer i Brändö och över 80 i Hastersboda. Byalaget bjöd på en lätt förfriskning under vandringen.

Conny Jansson har donerat ett nytt ämne till midsommarstång som färdigställts av ”talko-gänget”. Ämnet hålls i beredskap för framtida behov.

Byalaget har med utomstående hjälp tagit fram en serie bords/tallrikstabletter

med  6 olika fotomotiv, tagna av Gerhard Holmström, av mineatyrbåtmodeller  tillverkade av Hans Villiers och Yngve Gustafsson. Mariehamn Tryckeri  tryckte upp 150 st. serier, a 6 tabletter,  som under sommaren sålts vid olika evenemang, till medlemmar och till allmänheten. I dag finns cirka 40 serier kvar i lager för framtida försäljning.

Verksamheten inom Martaföreningen på Östersocknen upphörde under 2014 och diverse serveringsporslin, ett bord och linne donerades till Byalaget.

Den 14 augusti höll Ceved Ava tillsammans med sina spelmanskolleger i Kvarnkörens Spelmanslag från Stockholm, en mycket uppskattad konsert i Bystugan för en publik på 80 personer av varierande ålder, från 1 månad till 96 år!

Dagen före framträdandet bjöd byalaget orkestermedlemmarna med följeslagare, på en utfärd med kaffekorg, till Långharun, med motorkryssaren ”Coja”.

Ett ”Kura skymmning” tillfälle med kaffeservering, arrangerades av Byalaget i oktober hos Johans i Brändö . De 18 personer som deltog, fick lyssna till ett finstämt trubadur-framträdande av Bengt Enqvist, klarinettmusik av Börje Ålund, högläsning av Yngve Gustafsson och några spontana berättelser av närvarande personer

Konstnären Hans Villiers erhöll under året Landskapets förtjänstmedalj, bla för sin bok ”Visor och verser i gammal stil”,  som Byalaget gav ut år 2011.

Ett stockbord har anskaffats till Högholm och en synt till Bystugan.

Ett segel, en klyvare, som donerats av Hans Villiers, har satts upp i taket, i stora salen på Bystugan, som dekoration och för att förbättra akustiken.

En skada i innertaket på Amalias har reparerats av Kurt Fellman.

För personer med anknytning till Byalaget och Föglöbygden har byalaget inbetalt kondoleanser och uppvaktat på bemärkelsedagar. 

Byalaget har under året sponsorerat Annagårdens midsommarfirande och Mimosel gruppens och Folkhälsans ”Tjej-gruppen” arbete.

Helena Gustavsson har representerat Östersocknens Byalag i kommittén för Föglödagen. 

Göran Jansson                           Yngve Gustafsson

Ordförande                                 Sekreterare

Föglö den 22 januari  2015