Årsberättelse 2013

 

Under byalagets tjugonionde verksamhetsår hade

styrelsen följande sammansättning:

Ordförande:          Göran Jansson

Vice ordförande:  Veronica Olofsson

Sekreterare:          Yngve Gustafsson

Kassör:                 Marita Fellman

Styrelsemedlem:  Klas Rosenkvist

Suppleant:            Kim Tähtinen

Suppleant:            Jessica Rundberg

Revisorer:             Erik Sommarström och Lisbeth Fellman

Suppleant:            Kaj-Ole Nyroos

Det har hållits  5 styrelsemöten och 1 allmänt möte (Årsmöte)

Medlemsantal : 221 betalande

Medlemsavgift: 6 euro per person, barn under 16 år är avgiftsfria.

VERKSAMHET

Julkaffet för Östersocknarna på Bystugan den 6 januari lockade 25 personer.

Veronica och Conny underhöll med musik och allsång.

Fastlags tisdagen ordnades traditionsenlig fastlags brasa den 12 februari i Sanda vilket samlade cirka 20 personer till korvgrillning och trevlig samvaro.

Årsmötet hölls på Bystugan den 7 april kl 14.00 där 23 medlemmar var närvarande.

Byalagets ordförande, under hela dess 29-åriga verksamhet, Kaj-Ole Nyroos avsade sig bestämt återval och i hans ställe valdes Göran Jansson till ordförande.

Likaså avsade sig med ålderns rätt, Gustaf Erikson ett återval som Verksamhetsgranskare. I hans ställe valdes Lisbeth Fellman till ordinarie och Kaj- Ole Nyroos till ersättare.

Gun-May Jansson har sett till att kronbindningen för midsommarstången fungerat oklanderligt.

Till stångkapten utsågs Kaj-Ole Nyroos med Stig Fellman  som ersättare.

Kaj Ole Nyroos och Göran Jansson har fungerat som  ansvarspersoner för bystugan.

Bystugan har kunnat bokas  av medlemmar för ett verksamhetsbidrag på 60 € + extra el-kostnad ( ut över 200 kwh.)och 80€ + el  för övriga, per evenemang.

Den som bokar står för städning.

Under året har Bystugan varit bokad  endast tre gånger,exklusive byalagets egna sammankomster.

Verksamhetsbidraget att hyra dansbanan uppgår till Euro 40,-

Peter Gustavsson har fungerat som syssloman för Gloskär, som enligt gästboken  haft 143 besökande under säsongen.

Byalaget har en egen hemsida, www.ostersocken.net  där det finns en del information om byalaget, vår verksamhet och många fotografier från olika festligheter.

Vädret var avvaktande mulet med byig vind då midsommarstången lövades och restes på Högholm den  21  juni i närvaro av cirka 300 personer.

Hastersboda stod för försäljning av lätta förfriskningar vid stången och försäljning av 900 lotter.

Barnen dansade ringlekar till dragspelsmusik av Börje Ålund.

På grund av litet antal besökande de senaste åren anordnades i år ingen dans på Kullholm efter stångresningen.

Årets strandparty på Amalias hölls den 14 juli under regntunga skyar och en kall och frisk nordlig vind. Cirka 400 personer trotsade vädrets makter och besökte marknaden . Besökarna bjöds på en traditionsenlig marknad med försäljning, hantverk och aktiviteter för både vuxna och barn till uppskattad sång och musik av Joel Fyrvall och sång av Filippa Enroos.

Hastersboda vann årets Byarodd för första gången någonsin! Grattis.

Styrelsen riktar ett stort Tack till alla som på olika sätt ställt upp för Byalaget, till alla besökande , sponsorer och arrangör. Tack vare Er  blev marknadsdagen åter en framgång för byalaget och kassatillskottet garanterar en fortsatt verksamhet, som till alla delar kommer Östersocknen och Föglöbygden till del.

Grisfesten, som i år arrangerades av Sanda – Brändö den 27  juli, lockade cirka  90 deltagare.

Den grillade grisen, med alla tillbehör, höll god klass och kvällens värdar bjöd på uppskattad underhållning med sketch, körsång och sångframträdande.

Lasse Lundell och Elof Johns spelade dansant dansmusik och stämning var hög till långt efter midnatt.

Övrigt

Under året har byalaget genom talkoarbete och inhyrd arbetskraft färdigställt en bilväg upp till Midsommarstången på Högholm för att underlätta framkomligheten och som en säkerhetsåtgärd.

En ansökan om ett maximalt Laeder-stöd är inlämnat och godkänt. Byalagets totalkostnad för projektet blir därmed  cirka € 1300,-

Leaderstödet uppgick till E 3.840,00

Genom diskussioner med markägaren har röjningsarbete kunnat  utföras kring kvarnen i Horsholma i oktober 2013. Styrelsen har vidtagit åtgärder för att reparera stormskadorna på kvarnen under sommaren 2014. Kostanaden kommer till viss del att ersättas av försäkringen.

Ett arrendeavtal på 50 år för området kring midsommarstången på Högholm har ingåtts mellan markägaren och byalaget.

Byalaget har deltagit med 50% av kostnaderna för anskaffning av ett torrdass, för allmänheten,  till Gloskär tillsammans med Hembygdsföreningen. Byalagets talko-gubbar satte dasset på plats. Kaj-ole Nyros bekostade anskaffning av vattentak.

Byalagets mångårige ordförande Kaj-Ole Nyroos avtackades på Grisfesten på Kullholm den 27 juli med blommor och en miniatyrmodell av en gaveleka, tillverkad av Y.Gustafsson.

Byalaget har anskaffat en Hjärtstartare som placerats på Bystugan och som skall medtagas till byalagets olika evanemang. En ansvarsperson i varje by har utsetts och skolningstillfällen har hållits.

Två oljemålningar med naturmotiv har inköpts av Ch.Hemmingson för E 580,-vardera att användas till huvudvinster i framtida sommarlotterier.

Ett akut allvarligt vattenläckage i yttertaket på Amalias har reparerats av Kurt Fellman.

Styrelsen undersöker om vidare åtgärder inomhus måste vidtas.

Simstranden i Sanda har varit välbesökt och byalaget har fyllt på med ny sand.

Båtrampen vid strandboden i Sanda har varit i flitig användning för sjösättning och upptagning av fritids- och bruksbåtar. En förlängning av rampens yttre del  skulle underlätta användningen vid utvatten.

Strandboden som tidigare varit öppen för allmänheten måste på sensommaren låsas på grund av att vissa personer skräpat ner och gjort åverkan inomhus.

För personer med anknytning till Byalaget och Föglöbygden har byalaget inbetalt kondoleanser och uppvaktat på bemärkelsedagar.

Byalaget har under året sponsorerat Annagårdens midsommarfirande och Mimosel gruppens arbete.

Helena Sundblom har representerat Östersocknens Byalag i kommittén för Föglödagen.

Göran Jansson                           Yngve Gustafsson

Ordförande                                        Sekreterare

Föglö den 22 januari  2014